To play this game, please, download the latest Flash player!


Get Adobe Flash player
Tắt đèn

Jissen Mahjong Shinan

Jissen Mahjong Shinan

Game cùng thể loại

Kirby's Avalanche

Kirby’s Avalanche, Kirby’s Ghost Trap (EU, AU)

Kunio no Oden

Kunio no Oden

Haisei Mahjong Ryouga

Haisei Mahjong Ryouga

Hissatsu Pachinko Collection 2

Hissatsu Pachinko Collection 2

Nichibutsu Collection 2

Nichibutsu Collection 2 là game tổng hợp do Syscom phát triển và được Nichibutsu phát hành tại Nhật vào năm 1996.

Honkaku Mahjong Tetsuman

Honkaku Mahjong Tetsuman

Jissen Pachi Slot Hisshouhou Classic

Jissen Pachi Slot Hisshouhou Classic

Kyouraku Sanyo Toyomaru Parlor Parlor 5

Kyouraku Sanyo Toyomaru Parlor Parlor 5